scoring w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła scoring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

scoring [Brit ˈskɔːrɪŋ, Am ˈskɔrɪŋ] RZECZOW.

1. score SPORT:

I.score off CZASOW. [Brit skɔː -, Am skɔr -] (score off [sth], score [sth] off)

II.score off CZASOW. [Brit skɔː -, Am skɔr -] (score off [sb]) (in argument)

I.score up CZASOW. [Brit skɔː -, Am skɔr -] (score up [sth], score [sth] up)

Tłumaczenia dla hasła scoring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scoring w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła scoring w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła scoring w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

scoring Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文