warm w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła warm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. warm (not cold):

in a warm oven GASTR

I.warm to CZASOW. [Brit wɔːm -, Am wɔrm -], warm towards CZASOW. (warm to [sb/sth])

warm-blooded [Brit wɔːmˈblʌdɪd, Am ˈˌwɔrm ˈblədəd] PRZYMIOT. ZOOL

warm-up [Brit ˈwɔːmʌp, Am ˈwɔr ˌməp] RZECZOW.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła warm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

warm w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła warm w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

warm-hearted [ˌwɔ:mˈhɑ:tɪd, Am ˌwɔ:rmˈhɑ:rt̬ɪd] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła warm w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

warm Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文