sur-le-champ w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła sur-le-champ w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła sur-le-champ w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

forthwith [Brit fɔːθˈwɪθ, fɔːθˈwɪð, Am fɔrθˈwɪθ] PRZYSŁ. form

promptly [Brit ˈprɒm(p)tli, Am ˈprɑm(p)tli] PRZYSŁ.

I.immediately [Brit ɪˈmiːdɪətli, Am ɪˈmidiətli] PRZYSŁ.

II.immediately [Brit ɪˈmiːdɪətli, Am ɪˈmidiətli] SPÓJNIK Brit

II.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] CZASOW. przech.

III.spot <part prés spotting; prét, part passé spotted> [Brit spɒt, Am spɑt] CZASOW. impers (rain)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

sur-le-champ w słowniku PONS

sur-le-champ Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文