ferme-la w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ferme-la w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

II.can2 <part prés canning; prét, part passé canned> [Brit kan, Am kæn] CZASOW. przech.

II.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. przech.

3. shut (confine) → shut up

III.shut <part prés shutting, prét, part passé shut> [Brit ʃʌt, Am ʃət] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też shut up

II.shut up CZASOW. [Brit ʃʌt -, Am ʃət -] (shut [sb] up, shut up [sb])

II.wrap up CZASOW. [Brit rap -, Am ræp -] (wrap up [sth], wrap [sth] up)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła ferme-la w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

ferme-la w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文