tells w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła tells w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.tell <prét, part passé told> [Brit tɛl, Am tɛl] CZASOW. przech.

1. tell (gen) (give information to):

2. tell (narrate, recount):

tell me about it! iron

II.tell <prét, part passé told> [Brit tɛl, Am tɛl] CZASOW. nieprzech.

IV.tell <prét, part passé told> [Brit tɛl, Am tɛl]

à d'autres! inf
to tell one's love dated, liter
déclarer sa flamme dated, liter

I.tell on CZASOW. [Brit tɛl -, Am tɛl -] (tell on [sb])

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to tell fibs inf
to tell fibs inf

Tłumaczenia dla hasła tells w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tells w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła tells w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

1. tell (giving information):

to tell sb (that) ...
dire à qn que ...
on nous a dit que ...

Tłumaczenia dla hasła tells w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

tells Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文