round w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła round w angielski»francuski słowniku

I.round [Brit raʊnd, Am raʊnd] PRZYSŁ. Round often appears after verbs in English ( change round, gather round, pass round). For translations, consult the appropriate verb entry ( change round, gather round, pass around).
For go round, get round see the entries go round, get round.

Zobacz też gather round, change round, round-shouldered, wage round, roundabout, payround, pass around, paper round, milk round, go round, get round, baton round

gather round CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

I.change round CZASOW. [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] Brit (change [sth/sb] round, change round [sth/sb])

I.roundabout [Brit ˈraʊndəbaʊt, Am ˈraʊndəˌbaʊt] RZECZOW.

II.roundabout [Brit ˈraʊndəbaʊt, Am ˈraʊndəˌbaʊt] PRZYMIOT.

III.roundabout [Brit ˈraʊndəbaʊt, Am ˈraʊndəˌbaʊt]

I.pass around CZASOW. [Brit pɑːs -, Am pæs -], pass round CZASOW. (pass [sth] around, pass around [sth])

II.go round CZASOW. [Brit ɡəʊ -, Am ɡoʊ -] Brit (go round [sth]) (visit)

get round → get around

get round → get around

gather round CZASOW. [Brit ˈɡaðə -, Am ˈɡæðər -] (gather round) (gather round [sth/sb]) (gather [sth] round oneself)

I.change round CZASOW. [Brit tʃeɪn(d)ʒ -, Am tʃeɪndʒ -] Brit (change [sth/sb] round, change round [sth/sb])

round w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła round w angielski»francuski słowniku

round Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文