how's w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła how's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.how [Brit haʊ, Am haʊ] PRZYSŁ. SPÓJNIK When how is used as a question word meaning in what way? or by what means? ( how did you get here?, how will you do it?) it is almost always translated by comment: comment es-tu arrivé ici?; comment le feras-tu?
When how is used as a conjunction meaning the way in which it is often translated by comment: I don't know how they did it = je ne sais pas comment ils l'ont fait; tell me how you make a curry = dis-moi comment on fait un curry.
When how is used as a conjunction meaning that it is almost always translated by que: he told me how he had stolen the money = il m'a dit qu'il avait volé l'argent; it's amazing how they survived = c'est étonnant qu'ils aient survécu.
For more examples and particular usages see below.

2. how (enquiring about success, health etc):

3. how (in number, quantity etc questions):

4. how (in exclamations):

how-do-you-do [Am ˌhaʊdəjəˈdu], how-d'ye-do RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła how's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

how's w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła how's w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też old, much, many, long2, long1, far

I.old <-er, -est> [əʊld, Am oʊld] PRZYMIOT.

II.old [əʊld, Am oʊld] RZECZOW. (elderly people)

I.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYSŁ.

1. far (a long distance):

far a. fig

II.far <farther, farthest [or further, furthest]> [fɑ:ʳ, Am fɑ:r] PRZYMIOT.

know-how [ˈnəʊhaʊ, Am ˈnoʊ-] RZECZOW. no pl, no indef art

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] RZECZOW. inf

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła how's w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

how's Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文