a-t-il w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła a-t-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.mumble [Brit ˈmʌmb(ə)l, Am ˈməmbəl] RZECZOW.

hurriedly [Brit ˈhʌrɪdli, Am ˈhəridli, ˈhərədli] PRZYSŁ.

I.explain [Brit ɪkˈspleɪn, ɛkˈspleɪn, Am ɪkˈspleɪn] CZASOW. przech. (all contexts)

I.grind out CZASOW. [Brit ɡrʌɪnd -, Am ɡraɪnd -] (grind out [sth], grind [sth] out)

willingly [Brit ˈwɪlɪŋli, Am ˈwɪlɪŋli] PRZYSŁ.

Tłumaczenia dla hasła a-t-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

a-t-il w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła a-t-il w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

advantage [ədˈvɑ:ntɪdʒ, Am -ˈvæ:nt̬ɪdʒ] RZECZOW. a. SPORT

possibility [ˌpɒsəˈbɪləti, Am ˌpɑ:səˈbɪlət̬i] RZECZOW.

Zobacz też other, much, more, many, little, less

more comp of

III.more [mɔ:ʳ, Am mɔ:r] ZAIMEK comp of much many

Tłumaczenia dla hasła a-t-il w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Zobacz też avoir

1. avoir (exister):

il y a des jours ...

IV.avoir [avwaʀ] irr RZECZOW. m

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文