mets-le w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła mets-le w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.purpose [Brit ˈpəːpəs, Am ˈpərpəs] RZECZOW.

1. purpose (aim):

but m

I.inside RZECZOW. [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd]

III.inside PRZYIMEK [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd] a. Am inside of

1. inside (in the interior of):

IV.inside PRZYMIOT. [Brit ˈɪnsʌɪd, Am ˈɪnˌsaɪd, ɪnˈsaɪd]

V.inside PRZYSŁ. [Brit ɪnˈsʌɪd, Am ɪnˈsaɪd]

II.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. przech.

III.stand <prét, part passé stood> [Brit stand, Am stænd] CZASOW. nieprzech.

5. stand (be):

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła mets-le w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

mets-le w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文