‘to w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘to w angielski»francuski słowniku

I.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PART infin

II.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PRZYIMEK

1. to:

à

III.to [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə] PRZYSŁ. [Brit tə, tʊ, tuː, Am tu, tə]

buckle to CZASOW. [Brit ˈbʌk(ə)l -, Am ˈbək(ə)l -]

I.heave to <prét, part passé hove> CZASOW. [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave to)

II.heave to <prét, part passé hove> CZASOW. [Brit hiːv -, Am hiv -] NAUT (heave [sth] to)

cotton to CZASOW. [Brit ˈkɒt(ə)n -, Am ˈkɑtn -] inf Am

I.come to CZASOW. [Brit kʌm -, Am kəm -] (come to) (regain consciousness)

I.attend to CZASOW. [Brit əˈtɛnd -, Am əˈtɛnd -] (attend to [sb/sth])

‘to w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘to w angielski»francuski słowniku

2. to (direction, location):

Zobacz też from, at-sign, at2, at1

5. from (source, origin):

at → at-sign

‘to Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

‘to Z Glosariusza 'Integracja i równe szanse' wydanego przez Deutsch-Französisches Jugendwerk

Tłumaczenia dla hasła ‘to w francuski»angielski słowniku

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
to respect s.o.

‘to z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文